Funcions Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

1. Correspon a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans i entitats de l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions públiques, l’exercici de les funcions següents:
a) Dur a terme el control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals.
b) Efectuar avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l’Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d’assignació de llocs de treball de segona activitat, d’acord amb la normativa aplicable, i també dels treballadors amb possible incapacitat per a exercir adequadament les funcions pròpies de llur lloc de treball, si escau.
c) Efectuar avaluacions mèdiques dels treballadors amb possible incapacitat funcional per a exercir determinades activitats, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
d) Elaborar informes i dictàmens que avaluïn l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional, en el marc dels procediments de responsabilitat patrimonial.
e) Qualsevol altra que, dins l’àmbit de l’avaluació mèdica, li encarregui el departament competent en matèria de sanitat.
2. L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, per al desenvolupament de les seves funcions, pot establir convenis amb entitats col·laboradores de la Seguretat Social i amb altres entitats públiques o privades.